Olimpiady

We współpracy z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów WKTiR organizuje Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Regulamin obejmuje dwa niezależne bloki:

- Blok A - Innowacje Techniczne;
- Blok B - Wynalazczość.

Osoba do kontaktu w sprawie Olimpiady:
Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy), środa w godz. 7:30-15:00, tel. 81 743 67 63

Dokumenty do pobrania:Na podstawie art. 112 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i spoosbu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późń. zm.) laureaci i finaliści olimpiad organizowanych przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Laureaci i finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości uzyskują zwolnienie z następujących egzaminów zawodowych:
- technik budownictwa
- technik budownictwa okrętowego
- technik dróg i mostów kolejowych
- technik ekonomista
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik mechanik
- technik informatyk
- technik teleinformatyk
- technik geodeta
- technik geolog
- technik leśnik
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik technologii chemicznej
- technik telekomunikacji
- technik transportu kolejowego
- technik technologii żywności
- technik żywienia i gospodarstwa domowego
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik handlowiec
- technik spedytor
- technik elektroenergetyk transportu szynowego
- technik włókiennik
- technik technologii drewna
- technik ochrony środowiska
- technik architektury krajobrazu
- technik mechatronik
- technik analityk
- technik drogownictwa
- technik urządzeń sanitarnych
- technik mechanik okrętowy
- technik usług fryzjerskich
- technik górnictwa odkrywkowego
- technik logistyk
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- technik pojazdów samochodowych

Poniżej zamieszczony został Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2017 roku.
 
Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2017 roku

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH - edycja 2017 czytaj więcej

NAGRODY ROZDANE - edycja 2016
 czytaj więcej

KOLEJNE NAGRODY ROZDANE - edycja 2015 czytaj więcej
 


.................................................................................................................. powrót do listy działalności