Praktyczne aspekty stosowania przepisów postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji KPA

Szkolenie przedstawia problematykę procedury administracyjnej po zmianach wprowadzonych
w 2011r. Podczas szkolenia zostaną omówione elementy procedury administracyjnej dotknięte zmianami oraz te sprawujące największe trudności w praktyce.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- Ogólne zasady KPA i ich znaczenie praktyczne - zmiany w obowiązujących przepisach KPA
- Organy prowadzące postępowanie administracyjne
- Strony w postępowaniu administracyjnym
- Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym
- Terminy w postępowaniu administracyjnym
- Wezwania w postepowaniu administracyjnym
- Doręczenie pism w postępowaniu administracyjnym
- Przebieg postępowania administracyjnego
- Zawieszenie postępowania
- Umorzenie postępowania
- Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym
- Postępowanie przed organem odwoławczym
- Postępowanie nadzwyczajne
- Postępowanie w sprawach wydawanych zaświadczeń
- Postępowanie w sprawach skarg, wniosków i petycji.

Szkolenie trwa 16 godzin.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy