Proces budowlany w świetle najnowszych regulacji prawnych

Szkolenie jest adresowane do osób pracujących w firmach budowlanych oraz osób zainteresowanych tematyką prawa budowlanego.

Celem szkolenia jest przedstawienie procesu budowlanego w ujęciu praktycznym, w oparciu
o aktualne przepisy prawne.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- Ustawa prawo budowlane i akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy oraz Dyrektywy Unii Europejskiej jako źródła prawa budowlanego,
- Struktura właściwości organów w sprawach regulowanych ustawą prawo budowlane, administracja w budownictwie,
- Procedury budowlane regulowane ustawą prawo budowlane,
- Projektowanie robót budowlanych w aspekcie prawa zamówień publicznych,
- Przygotowanie inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej oraz czynności geodezyjne po zakończeniu budowy,
- Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót,
- Obowiązki uczestników procesu utrzymania i użytkowania obiektów,
- Odpowiedzialność karna i zawodowa w budownictwie.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem 8 godzin dydaktycznych.

Zajęcia poprowadzi mgr inż budownictwa lądowego, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie-kierownika budowy-robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Lubelskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy