Fundusze unijne w pigułce

Opis
Szkolenie skierowane jest do osób, które nie mają wiedzy z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub posiadają wiedzę na poziomie podstawowym, zainteresowane uzyskaniem informacji na temat funduszy unijnych dostępnych dla różnego rodzaju podmiotów.

Szkolenie trwa 12 godzin lekcyjnych.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w ogólne informacje dotyczące funduszy strukturalnych, które w efekcie pozwolą sprecyzować własne potrzeby
i możliwości ich realizacji w ramach funduszy unijnych.

Program szkolenia
Część I
- polityka spójności UE
- programy operacyjne w Polsce - gdzie szukać dofinansowania?
- analiza kwalifikalności wnioskodawcy i projektu
- system instytucjonalny zarządzania funduszami w Polsce
- generatory wniosków i krajowy system informatyczny
- wytyczne wdrażania funduszy strukturalnych
- przygotowanie projektu w formacie wniosku o dofinansowanie.

Część II
- przygotowanie projektu wg metody zarządzania cyklem projektu rekomendowanej przez Komisję Europejską do przygotowania projektów finansowych z funduszy strukturalnych
- zarządzanie cyklem projektu - warsztaty w grupach
- przygotowanie budżetu projektu
- przygotowanie harmonogramu projektu - warsztaty w grupach
- projekt a wniosek o jego finansowanie
- zasady realizacji projektu.

Część III
- analiza finansowa i ekonomiczna - wprowadzenie
- przygotowanie biznes planu
- przygotowanie studium wykonalności
- najczęściej popełniane błędy we wnioskach projektowych.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po
zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy