Inspektor ochrony radiologicznej

Opis
Szkolenie organizowane jest zgodnie z ramowym programem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. poz.1534).

Uprawnienia typu R - dotyczą nadzorowania działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych.

Uprawnienia typu S - dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rengenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:
- Inspektorzy ochrony radiologicznej
- Kierownicy i pracownicy zakładów, poradni i pracowni radiologicznych
- Lekarze radiolodzy
- Lekarze stomatolodzy, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne
- Technicy elektroradiologii.

Cel szkolenia Celem szkolenie jest aktualizacja, uzupełnienie i pogłębienie wiedzy na temat ochrony radiologicznej oraz przygotowanie uczestników do egzaminu na uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.

Wykładowcy Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści posiadający bogatą wiedzę dotyczącą dziedziny ochrony radiologicznej, odznaczający się znajomością przepisów prawnych z tego zakresu oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną radiologiczną (pracownicy zakładów radiologii w szpitalach oraz pracownicy WSSE w Lublinie).

Informacje dodatkowe
Uprawnienia typu R lub S nadaje się osobie, która posiada staż pracy przy źródłach promieniowania rentgenowskiego co najmniej:
- roczny w przypadku osób posiadających:wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie z tytułem technika elektroradiologii;
- trzyletni w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby podlegające obowiązkowi szkolenia, w tym również osoby, o których mowa w § 10 ust. 8 rozporządzenia( rozp. M.Zdr. z 18 lutego 2011) tj. osoby, które: 
- uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii, lub
- uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego, lub
- uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub
- ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.5)) i uzyskały tytuł zawodowy, lub
- ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej
    i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.


Osoby zgłaszające się na szkolenie oraz egzamin prosimy o dostarczenie (najpóźniej w dniu egzaminu) następujących dokumentów:
- odpis (kopię) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie
- zaświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania rentgenowskiego (nie dotyczy lekarzy dentystów)
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (zaświadczenie lekarskie musi być wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy - na pieczątce w numerze uprawnień musi być litera "J")
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk dostępny w siedzibie WKTiR)
- kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

- formularz zgłoszeniowy

Szkolenie odbędzie się w przypadku zebrania odpowiedniej liczby osób. 

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

7,8 i 14.10.2017
egz. 15.10.2017Powrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy